TÍNH CHU KỲ KINH NGUYỆT ĐỂ QUAN HỆ AN TOÀN

Việc nắm vững chu kỳ kinh nguyệt an toàn để giúp đỡ người mẹ khẳng định đúng mực vòng tởm và ngày rụng trứng. Từ đó, tính được ngày thú thai và tránh giảm tnhị an toàn.

Đề cập đến chủ đề này,