Tin Học 11 Bài Tập Và Thực Hành 1

Dịch cùng sửa lỗi cú pháp (nếu có): nhấn tổ hợp phím alternative text + F9. Khi dịch chương trình, ví như thấy có thông báo lỗi, các bạn nên coi phụ lục 7: một vài thông báo lỗi sống cuối giáo trình.


a) Gõ chương trình

program Giai__PTB2 ;

uses crt ;

var a, b, c, D: real ;

x1, x2: real;

begin

clrscr ;

write ( "a, b, c : " ) ,

readln(a, b, c) ;

D:=b*b - 4*a*c;

x1:= (-b - sqrt(D) ) / (2*a),

x2:= -b/a - x1 ;

write("x1= x1:6:2," x2 = ",x2:6:2) ;

readln ;

end.

Bạn đang xem: Tin học 11 bài tập và thực hành 1

b) Nhấn tổng hợp phím F2 và lưu công tác với tên là PTB2.PAS lên đĩa. 

c) Dịch với sửa lỗi cú pháp (nếu có): nhấn tổ hợp phím alt + F9. Lúc dịch chương trình, trường hợp thấy có thông báo lỗi, các bạn nên coi phụ lục 7: một vài thông báo lỗi nghỉ ngơi cuối giáo trình.

Sau lúc dịch xong xuôi chương trình, trên màn hình xuất hiện thông báo "Đã dịch thành công: hãy gõ một phím bất kỳ" để liên tục (Hình 4).

*

d) triển khai chương trình: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9. Trên màn hình mở ra thông báo nhập vào những giá trị a, b, c. Sau khoản thời gian nhập dứt các quý hiếm a = 1, b = -3, c = 2 thì tác dụng của lịch trình là x1 = 1.00 x2 = 2.00 (Hình 5).

*

Lưu ý:

Khi nhập các giá trị a, b, c ta phải gõ dấu bí quyết sau mỗi lần nhập một giá bán trị.

Để quay trở lại màn hình hiển thị soạn thảo chương trình, ta gõ phím Enter. Muốn nhập vào những giá trị khác của a, b, c thì ta nên chạy lại chương trình.

Xem thêm: 10 Bộ Truyện Tranh Hay Kinh Điển Của Hwang Mi Ri Từng Khiến 9X Say Như Điếu Đổ


e) Nhấn tổng hợp phím Ctrl + F9 rồi nhập những giá trị 1; 0; -2. Kết trái trên screen sẽ là:

X1 = -1.41 x2 = 1.41 (Hình 6).

*

f) Ta có thể sửa lại công tác trên lúc không dùng biến trung gian D

Chương trình đó là:

program Giai__PTB2 ;

uses crt ;

var a, b, c: real ;

x1, x2: real;

begin

clrscr ;

write ( "a, b, c : " ) ,

readln(a, b, c) ;

x1:= (-b - sqrt(b*b - 4*a*c) ) / (2*a),

x2:= -b/a — x1 ;

write("x1= x1:6:2," x2 = ",x2:6:2) ;

readln ;

end.

- khi nhập những bộ tài liệu 1; -3; 2 với 1; 0; -2 thì tác dụng của chương trình không có gì cầm đối so với khi dùng biến trung gian D (x1 = 100 x2 = 2.00 và x1 = -1,41 x2 = 1.41

g) Sửa lại công tác để tính nghiệm x2 bằng hai cách:

Cách 1. Thay cách làm x2 : = -b/a - x1; bằng công thức:

x2:= (- b + sqrt(b*b - 4*a*c))/(2*a);


Khi đó chương trình sẽ là:

Program Giai__PTB2 ,

uses crt;

var

a, b, c: real ;

x1, x2: real ;

begin

clrscr;

write("a, b, c: ") ;

readln(a, b, c) ;

x1:= (-b — sqrt(b*b — 4*a*c))/(2*a) ;

x2:= (- b + sqrt(b*b - 4*a*c))/(2*a) ;

write("xl = xl:6:2," x2 = ",x2:6:2) ; readln ;

end.

Cách 2: Dùng trở thành phụ D cùng thay công thức x2 : = -b/a - x1 ; bằng công thức: x2 : = (- b + sqrt (D) ) / (2*a) ;

Khi đó lịch trình sẽ là:

program Giai_PTB2 ,

uses crt ;

var a, b, c, D: real ,

x1, x2: real ;

begin

clrscr ,

write(" a, b, c: ") ;

readln(a, b, c) ;

D:= b*b - 4*a*c ;

x1:= (-b — sqrt (D) ) / (2*a) ,

x2:= (-b + sqrt(D))/(2*a) ;

write("x1 = x1 :6:2," x2 = ",x2:6:2) ;

readln ;

end.

h) Với bộ tài liệu 1; -5; 6 thì lịch trình đã sửa ngơi nghỉ trên ý g) sẽ mang đến ta công dụng là x1 = 2 x2 = 3) (Hình 7)

*

i) Với bộ tài liệu 1; 1; 1 thì lúc dịch công tác sẽ đến ta kết quả là một thông báo lỗi: Error 207: Invalid floating point operation nghĩa là phép toán với vết phẩy động không hợp lệ (Hình 8).