Bài tập tính ph lớp 11

chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 Tin học 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học tập 9 Âm nhạc cùng mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử và Địa lí 7 Tin học 7 technology 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Chương 1 : Sự năng lượng điện li Chương 2: Nito - Photpho Chương 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
Trắc nghiệm hóa 11 gồm đáp án với lời giải chi tiết 300 bài bác tập về sự việc điện li của nước, pH, chất thông tư ax..

Câu hỏi 1 : Tính pH của hỗn hợp thu được lúc trộn 40 ml dung dịch HCl 2,5.10-2 M với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M.Biết CH3COOH tất cả Ka=10-4,76.

Bạn đang xem: Bài tập tính ph lớp 11

A 2B 2,87C 3,05D 5,04

Câu hỏi 2 : Tính pH của hỗn hợp gồmNaOH 10-3M với NH3 10-2M (NH3 gồm Kb = 1,8.10-5 )

A 11,00 B 12,87 C 11,06 D 12,04

Câu hỏi 3 : Trộn V1 lít hỗn hợp axit bạo gan (pH = 5) cùng với V2 lít kiềm bạo phổi (pH = 9) theo tỉ lệ thể tích nào sau đây để thu được dung dịch gồm pH = 6

A $ mV_1 over mV_2 = 1 over 1$B $ mV_1 over mV_2 = 11 over 9$C ????D ????

Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án: B

+ V1 dung dịch axit tất cả PH = 5

 $$ m = > < mH^ + m> = m 10^ - 5M = > m n_H^ + m = m 1 m0^ - 5.V_1 m (mol)$$

+ V2 dung dịch bazơ tất cả PH = 9 => pOH = 14− 9 = 5

 $$ m = > = m 10^ - 5M = > m n_OH^ - m = m 10^ - 5.V_2 m (mol)$$

+Dung dịch thu được tất cả PH=6 môi trường thiên nhiên axit. Vậy H+ dư sau bội nghịch ứng

H+ + OH− → H2O

Ban đầu (mol) 10−5V1 10−5V2

Phản ứng ( mol) 10−5V2 10−5V2

Sau (mol) 10−5 (V1 −V2) −

+ Ta tất cả : PH =6 => dư = 10−6

$$10^ - 5(V_1 - m V_2) over V_1 + V_2 = 10^ - 6 = > V_1 over V_2 = 11 over 9 m = > B$$


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 4 : pH của hỗn hợp H2SO4 0,0005 M và pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1 M ( =4,25%)

A 3 ; 2,37 B 3 ; 3,9 C 5; 3,37 D 4; 3,38

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

Đáp án: A

 

*


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 5 : Trộn 300ml dung dịch gồm pH = 2 tất cả HCl cùng HNO3với 300ml hỗn hợp NaOH mật độ a (mol/l) nhận được 600 ml dung dịch có pH = 11. Giá trị của a là:

A 0,012B 0,021C 0,018D  0,024

Đáp án: A


Phương pháp giải:

+ Tính ∑nH+ ;

+ pH >7 => dư bazơ

+ pH = x => = 10-x

+ Viết phương trình ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

+ giám sát và đo lường theo phương trình


Lời giải bỏ ra tiết:

pH = 11 => OH- dư sau phản nghịch ứng => pOH =3

 ( = > ext_ extsau ext = 1 ext0^ ext - 3 ext = fracn_OH^ - sauV_sau)

 => nOH- sau = Vsau . = 10-3. 0,6= 0,0006 = 6.10-4 (mol)

pH = 2 => = 10-2 = 0,01M => nH+= 0,3 . 0,01= 0,003

nOH- = 0,3.a

H+ + OH- → H2O

Ban đầu: 0,003 0,3.a

Phản ứng: 0,003 0,003

Sau: 0 0,3.a-0,003

nOH- sau= 6.10-4 = 0,3a -0,003 => a=0,012M

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 6 : Trộn 150ml dung dịch tất cả pH = 3 có HCl cùng HNO3với 150ml hỗn hợp NaOH độ đậm đặc a (mol/l) chiếm được 300 ml dung dịch tất cả pH = 5. Giá trị của a là:

 

 

 

 

A 9,8.10-5B 9,8.10-4C  9,8.10-3D 9,8.10-6

Đáp án: B


Phương pháp giải:

+ Tính ∑nH+ ;

+ pH dư axit

+ pH = x => = 10-x

+ Viết phương trình ion rút gọn: H+ + OH- → H2O

+ giám sát và đo lường theo phương trình


Lời giải chi tiết:

pHsau = 5 => H+ dư sau bội phản ứng

( ext_sau = 10^ - 5 = fracn_H^ + sauV_sau) 

=> nH+ sau = Vsau . = 10-5. 0,3= 3.10-6 (mol)

pH = 3 => = 10-3 = 0,001M => nH+= 0,15 . 0,001= 1,5 . 10-4

nOH- = 0,15.a

(H^ + + OH^ - o H_2O)

Ban đầu: 1,5 .10-4 0,15.a

Phản ứng: 0,15a 0,15a

Sau: 1,5.10-4-0,15a 0

nH+ sau= 3.10-6 = 1,5.10-4 - 0,15a => a=9,8.10-4M

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 7 : cho dung dịch X chứa hỗn hợp có CH3COOH 0,1M cùng CH3COONa 0,1M, Biết ở 25oC, Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Quý giá pH của hỗn hợp X sinh hoạt 25oC là:

A 1,00B 4,24C 2,88D 4,757

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Ka = / 


Lời giải bỏ ra tiết:

CH3COONa → CH3COO- + Na+

0,1 0,1

CH3COOH ↔ CH3COO- + H+ Ka = 1,75.10-5

Bđ: 0,1 0,1

Phân li:x x x

CB: 0,1-x 0,1+x x

Ka = / => (0,1+x).x/(0,1-x)= 1,75.10-5 => x = 1,7493878.10-5

=> pH = -logx = 4,757

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 8 : Thêm nước vào 10,0ml axit axetic băng (axit 100%; D=1,05g/ml) mang lại thể tích 1,75 lít nghỉ ngơi 25oC, sử dụng máy đo thì thấy pH=2,9. Độ năng lượng điện li α cùng hằng số thăng bằng Ka của axit axetic ở ánh nắng mặt trời đó là

A 1,24% và 1,6.10-5 B 1,24% cùng 2,5.10-5C 1,26% cùng 2,8.10-5D 1,26% cùng 3,2.10-4

Đáp án: C


Lời giải chi tiết:

mCH3COOH = D.V = 1,05.10 = 10,5 gam=>nCH3COOH = 10,5/60 = 0,175 mol

pH = 2,9 => = 10-2,9 => nH+ = 10-2,9.1,75 = 0,0022 mol

CH3COOH ↔ CH3COO- + H+

Bđ: 0,175

Pli: 0,175α 0,175α 0,175α =0,0022

CB: 0,175(1- α) 0,175α 0,175α

=> α = 1,26%

Ka = / = 0,00222/(0,175-0,0022) = 2,8.10-5

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 9 : bao gồm V lít dung dịch NaOH pH = 12. Lúc pha loãng dung nhờn này 10 lần ( thêm 9V H2O vào ) thì hỗn hợp thu được bao gồm pH bằng

A 11B 10C 13D 12

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Có pH +pOH = 14 → pOH = 2 →

Khi pha loãng dung dịch đi 10 lần thì mới = 1/10 .cũ → pOH =? → cực hiếm của pH


Lời giải chi tiết:

Có pH +pOH = 14 → pOH = 2 → = 10-2 = 0,01M

Khi pha loãng dung dịch đi 10 lần thì mới = 1/10 .cũ = 1/10.0,01 = 0,001 M

→ pOH = - log 0,001 = 3 → pH = 11

Đáp án A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 10 : Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08 mol/l và H2SO4 0,01 mol/l cùng với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 a mol/l chiếm được m gam kết tủa với 500 ml dung dịch bao gồm pH = 12. Quý giá của m cùng a là

A 0,5825 gam và 0,06M.B 1,97 gam với 0,01M.C 0,5875 gam và 0,04M.D 0,5626 gam cùng 0,05M.

Xem thêm: Chòm Sao Thiên Bình Sinh Tháng 10 Thuộc Cung Gì? Tính Cách Và Số Mệnh Ra Sao?


Đáp án: A


Phương pháp giải:

- nhờ vào số mol các chất ban sơ tính được số mol những ion: H+, OH- (theo a), SO42-, Ba2+ (theo a).

- dung dịch sau bội nghịch ứng tất cả pH = 12 > 7 → OH- dư, H+ phản bội ứng hết

Tính được mật độ của OH- sau bội nghịch ứng.

- thống kê giám sát theo PT ion rút gọn kiếm được giá trị của a.

- Xét phản nghịch ứng của ion Ba2+ với SO42- tính được cân nặng kết tủa BaSO4.


Lời giải bỏ ra tiết:

Tính được:

(n_H^ + = n_HCl + 2n_H_2SO_4 = 0,025(mol))

(n_OH^ - = 2n_Ba(OH)_2 = 0,5 ma(mol))

(n_SO_4^2 - = n_H_2SO_4 = 0,0025(mol))

(n_Ba^2 + = n_Ba(OH)_2 = 0,25 ma(mol))

Dung dịch sau làm phản ứng gồm pH = 12 > 7 → OH- dư, H+ phản bội ứng hết

→ pOH = 14 - pH = 2 → = 10-2 = 0,01M

PT ion: H+ + OH- → H2O

Bđ: 0,025 0,5a (mol)

Pư: 0,025 → 0,025 (mol)

Sau: 0 0,5a-0,025 (mol)

Ta có: ( m = frac0,5 ma - 0,0250,5 = 0,01 o a = 0,06)

( o n_Ba^2 + = 0,25 ma = 0,015(mol);n_SO_4^2 - = 0,0025(mol))

PT ion: Ba2+ + SO42- → BaSO4 ↓

Bđ: 0,015 0,0025 (mol)

Pư: 0,0025 ← 0,0025 → 0,0025 (mol)

→ m = 0,0025.233 = 0,5825 gam

Đáp án A


Đáp án - giải mã
20 bài tập áp dụng về tính pH có giải thuật (phần 1)

20 bài bác tập áp dụng về tính pH tất cả đáp án cùng lời giải chi tiết từ cơ bạn dạng tới nâng cao, từ bài xích dễ tới bài xích khó vừa đủ các dạng vừa đủ từ trắc nghiệm cho tới tự luận.


Xem chi tiết
đôi mươi bài tập áp dụng về tính pH có giải mã (phần 2)

20 bài tập vận dụng về tính pH bao gồm đáp án và lời giải cụ thể từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó không hề thiếu các dạng khá đầy đủ từ trắc nghiệm cho tới tự luận.


Xem chi tiết
40 bài bác tập lý thuyết về sự điện li của nước - pH có giải thuật (phần 1)

40 bài tập lý thuyết về sự điện li của nước - pH tất cả đáp án với lời giải chi tiết từ cơ phiên bản tới nâng cao, từ bài bác dễ tới bài khó không hề thiếu các dạng không thiếu thốn từ trắc nghiệm cho tới tự luận.


Xem chi tiết
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp vinaanh.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép vinaanh.com gửi các thông tin đến bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.