Bài Tập Thì Quá Khứ Tiếp Diễn Violet

Quá khứ solo và vượt khứ tiếp diễn là 2 thì hơi thường gặp gỡ trong các bài tập trắc nghiệm giờ Anh. Bài bác học lúc này chúng ta cùng thử sức xem mình nỗ lực được cho tới đâu về 2 thì này thông qua bài tập thì thừa khứ đối kháng và bài bác tập thì vượt khứ tiếp tục nhé!

Đầu tiên, trước lúc bắt tay vào làm bài tập thì quá khứ solo và bài xích tập thì thừa khứ tiếp diễn, chúng ta có thể phân biệt 2 thì quá khứ đối kháng và vượt khứ tiếp nối này thông qua bảng đối chiếu dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ tiếp diễn violet

Bạn sẽ xem: bài tập thì thừa khứ tiếp nối violet

→ Xem đoạn phim kiến thức trước lúc bắt tay vào làm bài xích tập thì thừa khứ đối chọi nhé!


*

→ Xem đoạn clip kiến thức trước lúc bắt tay vào làm bài xích tập thì thừa khứ tiếp tục nhé!

Quá khứ đơnQuá khứ tiếp diễn
Diễn tả chuỗi hành động xảy ra thứu tự trong vượt khứDiễn tả nhiều hành động xảy ra đồng thời trong vượt khứ
Dấu hiệu thời gian: Yesterday, last month, … ago, when, then…All day, the whole day while, while, when, at that time, at + giờ quá khứ.

Và bây giờ hãy cùng vinaanh.com thực hành những bài tập thì thừa khứ 1-1 và vượt khứ tiếp nối nhé!

Bài tập 1: chọn đúng thì của những câu sau (quá khứ 1-1 và vượt khứ tiếp diễn):

1. Alice saw/ was seeing the accident when she was catching the bus.

2. What were you doing/ did you do when I called?

3. I didn’t visit/ weren’t visiting my friends last summer holiday.

4. It rained/ was raining heavily last July.

5. While people were talking khổng lồ each other, he read/ was reading his book.

6. My sister was eating/ ate hamburgers every weekend last month.

7. While we were running/ ran in the park, Mary fell over.

8. Did you find/ Were you finding your keys yesterday?

9. Who was she dancing/ did she dance with at the buổi tiệc ngọt last night?

10. They were watching/ watched football on TV at 7 p.m. Yesterday.

Bài tập 2: Sửa lỗi sai trong số câu sau (quá khứ 1-1 và vượt khứ tiếp diễn):

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she vì while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

Xem thêm: Bài Tập Giảm Mỡ Chân Thon Gọn, Bài Tập Thu Nhỏ Bắp Chân (All Level)

7. She didn’t broke the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend và I go to the beach on the bus.

9. While I am listening to lớn music, I heard the doorbell.

10. Peter turn on the TV, but there was nothing interesting.

Bài tập 3: kết thúc các câu sau thực hiện thì vượt khứ 1-1 và thừa khứ tiếp diễn:

1. Where/ you/ go?

2. Who/ you/ go with?

3. How/ you/ get/ there?

4. What/ you/ do/ during the day?

5. You/ have/ a/ good/ time?

6. What/ your parents/ do/ while/ you/ go/ on holiday?

Bài tập 4: phân chia đúng các động tự sau làm việc thì vượt khứ đối kháng và vượt khứ tiếp diễn:

In my last holiday, I went khổng lồ Hawaii. When I (go) (1) …………to the beach for the first time, something wonderful happened. I (swim) (2) …………in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle và my father (drink) (3) …………. Some water. Suddenly, I (see) (4) …………a boy on the beach. His eyes were blue like the water in the sea và his hair (be) (5) …………beautiful black. He was very tall and thin & his face was brown. My heart (beat) (6) …………fast. I (ask) (7) …………him for his name with a shy voice. He (tell) (8) …………me that his name was John. He (stay) (9) …………with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we (have) (10) …………a lot of fun together. At the kết thúc of my holiday when I left Hawaii I said goodbye lớn John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon and I answered him.


*

Bài tập thì vượt khứ đối kháng và vượt khứ tiếp diễn

Đáp án phần bài xích tập thì thừa khứ 1-1 và quá khứ tiếp diễn: 

Bài 1: 

1. Saw

2. Were you doing

3. Didn’t visit

4. Rained

5. Was reading

6. Ate

7. Were running

8. Did you find

9. Did she dance

10. Were watching

Bài 2: 

1. I was playing football when she called me.

2. Was you studying Math at 5 p.m. Yesterday?

3. What was she doing while her mother was making lunch?

4. Where did you go last Sunday?

5. They weren’t sleeping during the meeting last Monday.

6. He got up early và had breakfast with his family yesterday morning.

7. She didn’t break the flower vase. Tom did.

8. Last week my friend and I went to the beach on the bus.

9. While I was listening khổng lồ music, I heard the doorbell.

Bài 3: 

1. Where did you go?

2. Who did you go with?

3. How did you get there?

4. What were you doing during the day?

5. Did you have a good time?

6. What were your parents doing while you were going on holiday?

Bài 4: 

In my last holiday, I went khổng lồ Hawaii. When I went lớn the beach for the first time, something wonderful happened. I was swimming in the sea while my mother was sleeping in the sun. My brother was building a sand castle & my father was drinking some water. Suddenly, I saw a boy on the beach. His eyes were blue lượt thích the water in the sea và his hair was beautiful black. He was very tall và thin and his face was brown. My heart was beating fast. I asked him for his name with a shy voice. He told me that his name was John. He stayed with me the whole afternoon. In the evening, we met again. We ate pizza in a restaurant. The following days we had a lot of fun together. At the over of my holiday when I left Hawaii I said goodbye to John. We had tears in our eyes. He wrote me a letter very soon and I answered him.

Vậy là đã hoàn thành xong những bài tập thì quá khứ đối kháng và vượt khứ tiếp nối rồi, thực tiễn cũng không quá khó đúng không nào những bạn! bạn nào gồm sách của vinaanh.com hoặc khoá học vinaanh.com Online thì có thể tiếp tục rèn luyện thêm tại đoạn bài tập thì quá đối chọi và quá khứ tiếp nối nhé! Chúc chúng ta học tốt!